Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Hakkımızda

Otizm Vakfı Hakkında

OTİZM VAKFI, otistik bireylere özgür ve güvenli yaşam alanları sağlamak onların farklılıklarına uygun sosyal ortamlar hazırlamak, eğitim, kültür ve hukuksal sorunlarda çözüm odağı olma amacıyla kurulmuş kamu yararlı bir vakıftır.

Otizm Vakfı’nın Vakıf Senedinde belirtilmiş hedefleri:

1. Vakfın amacıyla ilgili olarak ülkemizde eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve vatandaşların farklı hizmet talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için proje ve program geliştirmek, araştırma yapmak veya yaptırmak, kurumsal hizmet vermek, uygulama yapmak ve aynı amaçlarla çalışan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını desteklemek veya bunlarla işbirliği yapmak;
2. Vakfın amacıyla ilgili gelişmiş bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak ve bilgi bankası olarak faaliyette bulunmak; bu birimde tedavi, terapi ve eğitim, sosyal olanaklar ve başvurulabilecek kurumlarla ilgili her türlü bilgi vermek, destek olmak ve yönlendirmek;
3. Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve özellikle çocuğun iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini artırmak için özel eğitim okulları, kreşleri, yuvaları, anaokulları, enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri kurslar ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu organlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak
4. Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak tanı ve gelişim izleme faaliyetlerinde bulunmak üzere psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri, aile danışmanlığı ve özel eğitim hizmetleri vermek;
5. Sağlık, rehabilitasyon ve özellikle uğraş terapisi hizmetleri vermek ve bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak üzere hastaneler, psikolojik ölçme ve değerlendirme merkezleri ve aile danışmanlığı birimleri, üniversiteler, klinikler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon ve araştırma merkezleri ve benzeri sağlık kurumlarını kendisi, vakıf iktisadi işletmesi, vakıf iktisadi işletme ortakları, ortağı olacağı veya kuracağı şirketler veya uluslar arası veya ulusal, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile ve /veya özel şahıslarla ortaklaşa açmak, işletmek, mevcutlarla işbirliği yapmak, bina ve tesislerini yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak, açılmış olanları devir alıp işletmek ve işbirliği içinde çalışmak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak;
6. Vakfın amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yapmak; benzer merkezlerin açılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; kurulmuş bulunan tesislerde değişiklik, ek ve onarım yapmak, bu amaçlarla sosyal tesisler, dinlenme tesisleri kurmak
7. Genelde eğitim ve sağlık alanlarında çalışan eğitimciler, sağlık görevlileri, terapistler, diğer görevliler, özellikle Vakfın amacı ile ilgili aileler ve çocuklarına yönelik çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler ve bu otistik bireylerin aileleri için yurt içi ve yurt dışında bilgi ve eğitim desteği vermek ve bu amaçla kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, başkalarınca düzenlenenlere katılmak;
8. Eğitim ve sağlık alanlarında, ilgili uygulama ve araştırma kurumları ile bu kurumlarda görevli sağlık ve eğitim kadrolarının nitelik, üretkenlik ve hizmet kapasitelerinin artırımını desteklemek, eğitim ve sağlık işlemlerini ve bu alanlarda kurulacak işbirliklerini desteklemek, eğitim ve sağlık personelinin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasına destek olmak.
9. Vakfın amacına yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurt içi ve yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisans üstü, doktora ve ihtisas seviyelerinde staj, burs, ayni ve nakdi yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek ve/veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;
10. Vakfın amacına yönelik olarak bilimsel danışma kurulları oluşturmak, üniversitelere ve bu bilimsel kurullara ulusal veya uluslar arası çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yaptırtmak ve mevcutlara destek olmak;
11. Amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve gerektiğinde yasal izin alınarak uluslar arası kamu ve özel kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ile ve özel şahıslarla vakıf amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemi gerçekleştirmek, işbirliğine girmek, ortaklıklar kurmak, her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırtmak;
12. Vakfın amacına yönelik olarak otistik bireylerin ve ailelerinin çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasını temin edecek kamuoyu yaratmak, görsel ve yazılı medyada yapılacak programlara destek olmak, bu doğrultuda özel programlar yapmak ve yaptırmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek;
13. Amaç ve hizmet konularına ilişkin hususlarda yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmaların, eğitim kitaplarının, video ve audio kasetlerinin, CD’lerin, testlerin ve benzeri çalışmaların ve bu anlamdaki her türlü yayının çeviri, basım, dağıtım ve satışını sağlamak ve dergi, gazete yayınlamak;
14. Vakıf amacı ile ilgili olarak özellikle ülkemizin tanı ve eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerinde yerleşik, tanı ve eğitim ihtiyacı olan aileler için, aile eğitim programları ve kursları düzenlemek, daha sonra bu ailelerin bölgelerine uzman eğitimciler göndererek hizmet vermek.
15. Vakfın amacı ile ilgili olarak, eğitim ve terapi araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak;
16. Yurt dışı ülkelerde mevcut örnek nitelikte kurum ve/veya kurumlar ile “kardeş kurum” ilişkileri kurmak ve geliştirmek;
17. Amacını sağlamaya yönelik olarak bu alanda faydalı olacak kişiler arasında dayanışma sağlamak için gezi, kokteyl gibi sosyal etkinlikler yapmak, tesisler kurmak ve sportif faaliyetler düzenlemek;
18. Vakıf amacı ile ilgili konularda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;
19. Ortaöğrenimlerini tamamlamış olan otistik bireylerin mesleki eğitim aldıkları ve edindikleri mesleki eğitimle, mesleğe hazırlayıcı uygulamalı eğitimin sonunda merkezdeki iş atölyelerinde üretime katıldıkları ve kazandıkları mesleki eğitim ve iş tecrübesi sayesinde piyasada diğer firmalara geçiş yapabilmelerini sağlamak ve diğer firmalara geçiş yapamayan otistik bireylerin ise iş-üretim atölyelerinde üretken bireyler olarak çalıştırmak;
20. Otistik bireylere öncelikle kendi başına bir evde gündelik aktiviteleri yerine getirme ve hayatını sürdürebilme becerilerini kazandıran, bu becerileri kazanmış bireylerin ailelerinin yanında, ailesinin yanında kalamayanlar denetim altında ayrı evlerde yaşayabilmelerine fırsat veren, bu imkânları bulamayan ya da ailesini kaybetmiş bakacak kimsesi bulunmayan otistik bireylere de sürekli bakım hizmetlerini vermek;
21. Vakfın amacına yönelik olarak otistik bireylerin normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
23. Gerekli görülen yerlerde vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
24. Otistik bireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek, her türlü iş, sanat, spor ve üretime katılımlarını sağlayacak okul, bakım yurdu ve yerleşim birimleri yaptırmak, bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak amacıyla dinlenme yerleri, yaz kampları, kulüpler kurulmasını sağlamak,
25. Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.