7 Yaş ve 11 Yaş Üzeri Programı

7 YAŞ VE ÜZERİ EĞİTİM PROGRAMI

Bu programda; çocuklara okuma-yazma becerileri, toplumsal uyum becerileri, matematik becerileri öğretilmekte. Yine çocukların dil ve iletişim becerileri, Türkçe becerileri geliştirilmeye çalışılmakta. Bu programda; aileler çocukları için istedikleri kadar seans alabilirler.

TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ

HAYAT BİLGİSİ

DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ

OKUMA YAZMA

MATEMATİK

BEDEN EĞİTİMİ

GÖRSEL SANATLAR

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI (11+)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilere yönelik geliştirilen Günlük Yaşam Becerileri Dersi, öğrencilerin günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmelerini ve toplum içinde etkin olarak yer alabilmelerini amaçlamaktadır.

Hedeflere ulaşılabilmek için öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde öğretim ortamlarının düzenlenmesi; uygun yöntem, teknik, araç-gereç ve materyallerin seçilmesi; davranışa uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının izlenmesi önemlidir. Seçilen yöntem ve teknikler; öğrencinin dersi daha dikkatli izlemesini, derse katılmasını, öğrendiklerinin kalıcı ve genellenebilir olmasını sağlamalıdır. Öğrencinin yaşına ve öğrenme düzeyine uygun ve dikkat çekici araç-gereç ve materyallerin seçimine dikkate edilmelidir. Bu ders kapsamında yapılacak etkinliklerin aileler ile planlanması ve ailenin sürece aktif katılımının sağlaması gerektiği unutulmamalıdır.

Vakıfta yaptığımız eğitimlerde tüm bu ilkeler doğrultusunda eğitim vermekteyiz.