Otizm Yaygınlığı

Otizm Spektrum Bozukluğunun Yaygınlığı

ABD’deki Yaygınlık Araştırması
ABD’deki çalışma ABD Sağlık Bakanlığı’nın Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezlerinde (CDC: Centers for Disease Control and Prevention) oluşturulan ADDM-NET (Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network) tarafından yürütülen tarama araştırmasıdır (CDC, 2007). Bu çalışma farklı eyaletlerde yer alan toplam 14 çalışma alanındaki 8 yaş çocuklarıyla yürütülmüştür. Çalışmada otizm spektrum bozukluğu kategorisine otizm, Asperger sendromu ve atipik otizm/başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk dâhil edilmiştir.
ABD’de yürütülen çalışmaların ilk bulguları 2007 yılında yayımlanmıştır ve veri analizi çalışmaları halen sürmektedir. 2002 yılı verilerine göre, 14 çalışma alanında 8 yaş grubundaki 407.578 çocuk araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çocuklar, tüm ABD’de 8 yaş grubunda yer alan çocukların %10’unu oluşturmaktadır. Bu çocuklar arasında otizm spektrum bozukluğu tanısı alanların sayısı 2.685’dir. Ortalama olarak her 150 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğuna sahip olduğu belirlenmiştir; ancak, çalışma alanları arasında farklılıklar da söz konusudur. İki eyalet dışında yaygınlık oranları 132’de bir ila 196’da bir arasında değişmektedir. Alabama eyaletinde yaygınlık oranının çok düşük (303’de bir), New Jersey eyaletinde ise çok yüksek (94’de bir) olduğu ortaya çıkmıştır. Kız ve erkek oranlarının da eyaletten eyalete farklılaştığı; otizm spektrum bozukluğu tanısı alan her kız çocuğa karşılık 3,4 ila 6,5 arasında değişen oranlarda erkek çocuk olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, erkeklerdeki yaygınlığın kızlardan 4–5 kat fazla olduğunu göstermiştir.

Avustralya’daki Yaygınlık Araştırması
Avustralya’da otizm spektrum bozukluluklarının yaygınlığını belirlemek amacıyla yürütülen ilk kapsamlı çalışmada, var olan veriler kullanılarak, Avustralya’nın tüm eyaletlerinde ve bölgelerinde 6–12 yaşlarındaki çocuklardan otizm ve Asperger sendromu tanısına sahip olanların oranları belirlenmiştir (Australian Advisory Board on Autism Spectrum Disorders, 2007). Avustralya’da otizm spektrum bozukluğu tanısı, deneyimli klinisyenler tarafından yapılan davranışsal değerlendirmelere dayalı olarak konmaktadır. Pek çok çocuğun, özellikle de Asperger sendromlu çocukların okula başlayıncaya kadar tanı almadığı gerçeğinden hareketle, ilkokul çağına denk gelen bir yaş grubu belirlenmiştir. Araştırma bulguları, eyaletler ve bölgeler arasındaki farklılıklara karşın ortalama olarak Avustralya’da her 160 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısına sahip olduğunu göstermiştir.

İngiltere’deki Yaygınlık Araştırması

İngiltere’de de Güney Thames bölgesinde bir yaygınlık çalışması yürütülmüştür (Baird ve diğ., 2006). Bu araştırmada, 9–10 yaşlarındaki 56.946 çocuktan otizm spektrum bozukluğu tanısı almış olan 255 çocuk ile risk altında olan 1.515 çocuk ayrıntılı değerlendirmeden geçirilmiştir. Değerlendirme sürecinde standart klinik gözlem, aile görüşmesi, dil gelişimi değerlendirmesi ve zekâ değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, her 100 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığı belirlenmiştir. Tanı alan çocukların üçte biri otizm tanısı alırken, üçte ikisi otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan diğer tanıları almıştır.

Sonuç

Son yapılan yaygınlık araştırmaları; otizm spektrum bozukluklarının ilkokul yaş grubundaki yaygınlığının İngiltere’de 100 çocukta bir, ABD’de 150 çocukta bir, Avustralya’da ise 160 çocukta bir olduğunu göstermektedir. Ayrıca, daha kapsamlı veri toplama çalışmalarının yürütüldüğü ABD ve Avustralya’da, veri toplanan bölgeler arasında çeşitli farklılıklara rastlanmıştır. Farklı ülkelerde araştırmaya dahil edilen otizm spektrum bozuklukları farklılaştığı için ülkeler arası karşılaştırma yapmak zor olmakla birlikte, otizm spektrum bozukluklarının günümüzde yaklaşık olarak her 150 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir. Otizm spektrum bozukluğunun bölgesi, ırkı, dini ve dili olmadığı için, benzer yaygınlık oranlarının ülkemiz için de geçerli olduğu kabul edilebilir.
Yakın zamana dek 150’de 1 görülme sıklığından bahsedilirken,  Council of Exceptional Children’ın bülteninde belirttiği gibi bu oran 100’de 1’e kadar artış göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti verilerine göre otizm teşhis oranlarında %10-17 arası bir artış oranı tespit edilmektedir.

Kaynakça
Australian Advisory Board on Autism Spectrum Disorders (2007). The prevalence of autism in Australia: Can it be established from existing data? [http://autismaus.com.au/aca/pdfs/PrevalenceReport.pdf].
Baird, G., Simonoff, E., Picles, A., Chandler, S., Loucas, T., Meldrum, D., ve Charman, T. (2006). Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames, the Special Needs and Autism Project (SNAP). The Lancet, 368(9531), 210–215.
CDC (2007). Prevalence of the Autism Spectrum Disorders (ASDs) in multiple areas of the United States, 2000 and 2002. [http://cdc.gov/ncbddd/autism/documents/AutismCommunityReport.pdf].