Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ:
Bu resmi senet sonunda adları ve adresleri ve imzaları bulunan gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanun hükümleri uyarınca kamu yararına bir vakıf kurulmuştur.
VAKIF:
Madde 1-Vakfın adı OTİZM VAKFI’ dır.İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2-Vakfın merkezi, Hacılar mahallesi 1262 sokak No:11-13-15 İncek Gölbaşı  Ankara dır.Adres yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Gereken kanuni izinlerin yetkili makamlardan alınması kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararı ile yurdun değişik yörelerinde, şube ve temsilcilikler açabilir. Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde, kanunen alınması gerekli izinlerin alınmasından sonra yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3-Vakfın amacı, otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan otizmli bireylerin sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için erken teşhis olanağı sunulmasını sağlamak, erken çocukluk dönemi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki bireylere uygun ve nitelikli dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim almalarına olanak ve iş hayatlarında imkan sağlayarak onlara destek olmak, erken tanı ve çağdaş eğitim olanaklarıyla topluma uyum sağlama ve kazandırılmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak, otizmli bireylerin normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kimsesiz veya bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan otistik çocuk ve yetişkinlerin yaşam süresince bakımlarını sağlamak ve onları devamlı himaye ve kontrol etmek, tedavisi sürecek olan otizmli bireylere vakfın nezdinde kurulacak tesislerde ömür boyu bakım ve barınma imkanı sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4-
1. Vakfın amacıyla ilgili olarak ülkemizde eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve vatandaşların farklı hizmet talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için proje ve program geliştirmek, araştırma yapmak veya yaptırmak, kurumsal hizmet vermek, uygulama yapmak ve aynı amaçlarla çalışan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını desteklemek veya bunlarla işbirliği yapmak;
2. Vakfın amacıyla ilgili gelişmiş bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak ve bilgi bankası olarak faaliyette bulunmak; bu birimde tedavi, terapi ve eğitim, sosyal olanaklar ve başvurulabilecek kurumlarla ilgili her türlü bilgi vermek, destek olmak ve yönlendirmek;
3. Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve özellikle çocuğun iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini artırmak için özel eğitim okulları, kreşleri, yuvaları, anaokulları, enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri kurslar ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu organlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak
4. Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak tanı ve gelişim izleme faaliyetlerinde bulunmak üzere psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri, aile danışmanlığı ve özel eğitim hizmetleri vermek;
5. Sağlık, rehabilitasyon ve özellikle uğraş terapisi hizmetleri vermek ve bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak üzere hastaneler, psikolojik ölçme ve değerlendirme merkezleri ve aile danışmanlığı birimleri, üniversiteler, klinikler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon ve araştırma merkezleri ve benzeri sağlık kurumlarını kendisi, vakıf iktisadi işletmesi, vakıf iktisadi işletme ortakları, ortağı olacağı veya kuracağı şirketler veya uluslar arası veya ulusal, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile ve /veya özel şahıslarla ortaklaşa açmak, işletmek, mevcutlarla işbirliği yapmak, bina ve tesislerini yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak, açılmış olanları devir alıp işletmek ve işbirliği içinde çalışmak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak;
6. Vakfın amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yapmak; benzer merkezlerin açılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; kurulmuş bulunan tesislerde değişiklik, ek ve onarım yapmak, bu amaçlarla sosyal tesisler, dinlenme tesisleri kurmak
7. Genelde eğitim ve sağlık alanlarında çalışan eğitimciler, sağlık görevlileri, terapistler, diğer görevliler, özellikle Vakfın amacı ile ilgili aileler ve çocuklarına yönelik çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler ve bu otizmli bireylerin aileleri için yurt içi ve yurt dışında bilgi ve eğitim desteği vermek ve bu amaçla kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, başkalarınca düzenlenenlere katılmak;
8. Eğitim ve sağlık alanlarında, ilgili uygulama ve araştırma kurumları ile bu kurumlarda görevli sağlık ve eğitim kadrolarının nitelik, üretkenlik ve hizmet kapasitelerinin artırımını desteklemek, eğitim ve sağlık işlemlerini ve bu alanlarda kurulacak işbirliklerini desteklemek, eğitim ve sağlık personelinin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasına destek olmak.
9. Vakfın amacına yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurt içi ve yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisans üstü, doktora ve ihtisas seviyelerinde staj, burs, ayni ve nakdi yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek ve/veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;
10. Vakfın amacına yönelik olarak bilimsel danışma kurulları oluşturmak, üniversitelere ve bu bilimsel kurullara ulusal veya uluslar arası çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yaptırtmak ve mevcutlara destek olmak;
11. Amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve gerektiğinde yasal izin alınarak uluslar arası kamu ve özel kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ile ve özel şahıslarla vakıf amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemi gerçekleştirmek, işbirliğine girmek, ortaklıklar kurmak, her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırtmak;
12. Vakfın amacına yönelik olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasını temin edecek kamuoyu yaratmak, görsel ve yazılı medyada yapılacak programlara destek olmak, bu doğrultuda özel programlar yapmak ve yaptırmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek;
13. Amaç ve hizmet konularına ilişkin hususlarda yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmaların, eğitim kitaplarının, video ve audio kasetlerinin, CD’lerin, testlerin ve benzeri çalışmaların ve bu anlamdaki her türlü yayının çeviri, basım, dağıtım ve satışını sağlamak ve dergi, gazete yayınlamak;
14. Vakıf amacı ile ilgili olarak özellikle ülkemizin tanı ve eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerinde yerleşik, tanı ve eğitim ihtiyacı olan aileler için, aile eğitim programları ve kursları düzenlemek, daha sonra bu ailelerin bölgelerine uzman eğitimciler göndererek hizmet vermek.
15. Vakfın amacı ile ilgili olarak, eğitim ve terapi araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak;
16. Yurt dışı ülkelerde mevcut örnek nitelikte kurum ve/veya kurumlar ile “kardeş kurum” ilişkileri kurmak ve geliştirmek;
17. Amacını sağlamaya yönelik olarak bu alanda faydalı olacak kişiler arasında dayanışma sağlamak için gezi, kokteyl gibi sosyal etkinlikler yapmak, tesisler kurmak ve sportif faaliyetler düzenlemek;
18. Vakıf amacı ile ilgili konularda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;
19. Orta öğrenimlerini tamamlamış olan otizmli bireylerin mesleki eğitim aldıkları ve edindikleri mesleki eğitimle, mesleğe hazırlayıcı uygulamalı eğitimin sonunda merkezdeki iş atölyelerinde üretime katıldıkları ve kazandıkları mesleki eğitim ve iş tecrübesi sayesinde piyasada diğer firmalara geçiş yapabilmelerini sağlamak ve diğer firmalara geçiş yapamayan otizmli bireylerin ise iş-üretim atölyelerinde üretken bireyler olarak çalıştırmak;
20. Otizmli bireylere öncelikle kendi başına bir evde gündelik aktiviteleri yerine getirme ve hayatını sürdürebilme becerilerini kazandıran, bu becerileri kazanmış bireylerin ailelerinin yanında, ailesinin yanında kalamayanlar denetim altında ayrı evlerde yaşayabilmelerine fırsat veren, bu imkânları bulamayan ya da ailesini kaybetmiş bakacak kimsesi bulunmayan otizmli bireylere de sürekli bakım hizmetlerini vermek;
21. Vakfın amacına yönelik olarak otizmli bireylerin normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
23. Gerekli görülen yerlerde vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
24. Otistik bireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek, her türlü iş, sanat, spor ve üretime katılımlarını sağlayacak okul, bakım yurdu ve yerleşim birimleri yaptırmak, bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak amacıyla dinlenme yerleri, yaz kampları, kulüpler kurulmasını sağlamak,
25. Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5-Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukuki muamele ve tasarrufta bulunabilir. Vakfın, amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen bütün tasarruf, inşaat, yatırım, girişim, temellük ve benzeri sözleşmeleri yapar, hizmetleri satın alır, işletmeleri yürütür ve her türlü teşebbüs ve işlemleri gerçekleştirebilir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Bu amaçla mevzuatın öngördüğü esaslar içinde:
1. Gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, sair suretlerle iktisap veya temlik edebilir, rehin veya ipotek hakları iktisap edebilir, bunları kullanabilir, elden çıkarabilir ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
2. Bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar, satın alma ve kiralama yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir ve kullanabilir, sahip olduklarını yönetebilir ve satabilir, devir ve ferağ edebilir, kira ve başkaca sözleşmelere konu edebilir, bunların gelir veya karları üzerinde serbestçe tasarruf eder ve bir veya birçok kez yatırımlarda kullanabilir.
3. Sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları, paraları ve gelirlerini idare ve üzerlerinde tasarruf eder; gerektiğinde varlıklarını nakde çevirir, yerli ve yabancı birden fazla şirketin hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya diğer hisseyi temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden kıymetli evrakı ve bilcümle hisse senetlerini, bunlara ait kuponları iktisap edebilir. Vakfın malvarlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkul ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanabilir.
4. Gayesini gerçekleştirmek için intifa hakkı, sükna hakkı, irtifak, üst, rehin, ipotek gibi sınırlı ayni hakları kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Mevcut veya var olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri alabilir ve verebilir. Mevcut banka kefaretleri kabul edebilir ve gereğinde ödünç alabilir. Taşınır ve taşınmaz malları rehin gösterebilir, kefaret, ipotek ve diğer güvenceler verebilir.
5. Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan ve /veya amaçları doğrultusunda çalışan tüm tüzel kişi, kurum, kuruluş birim, merkez ve sair teşkilatlar ile ve/veya özel şahıslarla işbirliği yapabilir, bunlarla karşılıklı olarak yardımlaşabilir,kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım alabilir, anlaşmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir, her türlü bağış, iktisadi değer taşıyan mal ve hakların alımı, vedia, ariyet, rehin olarak verilip alınması, satılması, ipotek alınması gibi işlemlerde bulunabilir. Tek başına veya işbirliği çerçevesinde, vakfın malvarlığını tehlikeye atmayacak şekilde başkaca kuruluşlarda para veya malvarlığına dahil değerlerle pay sahibi olabilir ve yatırımlarda bulunabilir. Yasal mevzuata uygun olmak şartı ile ortaklıklar kurar, bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve iktisadi değer taşıyan mal ve haklarını satın alır, ortak çalışmalara girişir, kurulmuş şirketleri devir alır veya yenilerini kurar, ve bunlarla sair diğer hukuki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.
6. Vakfın malvarlığını arttırıcı çalışmalar yapar, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutları ile veya Vakfın malvarlığına dâhil kıymetlerle, uygun görülecek kuruluşlara katılabilir ve katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarf edebilir.
7. Konferans solunu ve sair sosyal tesis ve teşkilatları kurabilir, amaca yönelik her türlü bina ve tesisi yapar veya yaptırabilir, vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde edebilir ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, bunları doğrudan işletebilir ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirebilir. Vakıf yukarıdaki tüm bu amaçlarla ilgili her türlü kira, hâsılat kirası, satış, ortaklık, devir, inşaat, taşeron ve sair sözleşmeleri akdedebilir.
8. Otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan otizmli bireylerin eğitim, tedavi, tanı, rehabilitasyon, beceri kazanmaları amacı ile ilgili kullanılabilecek her türlü aracı ve gereci yapabilir, yurt içi ve yurt dışından satın alabilir, bağış olarak kabul edebilir, yurt içi ve yurt dışına satabilir, bağışlayabilir ve amacı doğrultusunda kullanabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.500 TL’dir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşur. Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.
Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.Vakfa önemli hizmetleri geçenler üye olarak alınabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
I) Yeni üye kabul etmek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Mütevelli heyeti 2 yıl da bir Mart ayı içinde toplanır.Toplantı yeri ve zamanını belirlemek yönetim kurulunun görevleri arasındadır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin
en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3 ) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (5 ) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:
Madde 15- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerine ücret ödenmez; Gerektiğinde zorunlu giderler yönetim kurulu kararı ile ödenebilir.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık gelirinin en fazla 1/3’ü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar, 2/3’ü ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, kalan mal varlığının, senedinde gösterilen amaçlarına en yakın bir vakfa devredilmesine, mahkeme tarafından karar verilir.
Vakfın feshi, mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

Adı, soyadı
Yahya Kazım Zabunoğlu
Güzide Tekeş
Cengizhan Soneren
Nusret Hacaloğlu
Güngör Yıldız
Şahbender Korkmaz
Nihat Karakazım Aslan
Şadi Özdemir
Saadettin Ceylan
Atiye Çengel
Mehmet Naci Akil
Eşref Yılmaz
Fatih Hamdioğlu
Nurullah Sekü
Mustafa Tulgar
H.Metin Alagöz
Mehmet Daştan
Ufuk Aslan Özcan
Erdem Dinçer
Abdurrahman Akgün
Ayşe Çallıpınar
Nuran Öztürk
Gülsen Sabuncuoğlu
Bülent Kırgöz
Birsen Sezer
Ahmedi Ayhan Atılğan
Süreyya Boyacıgil
Aydoğan Altunay
Aydın Çayan
Fatma Özdemir
Mustafa Ernalbant
Gülsen sabuncuoğlu
Müslüme Çakmaktaşı
Mesut Bilgin
Esma Çoşkun
Sultan Çelik
Ferhat Gümüşbuğa
Mehmet Korkmaz
Burhan Hızır
Gürsel Uysal
Hasan Kayacan

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1-Yahya Zabunoğlu
2- Güzide Tekeş
3-Güngör Yıldız
4-Cengizhan Soneren
5-Şahbender Korkmaz
6-Nihat Karakazım Arslan
7-Mustafa Ernalbant

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Yahya Zabunoğlu yetkili kılınmıştır.